A dokumentált digitalizálók áttekintése
21. május, 2020

Apáthi Urbarialis Helység Országos összve írása 1828-dik Esztendőben

Az 1828-as összeírás mai fogalmak szerint adóbevallási ívnek felel meg. A felvételi egységek az adófizető családfők. A parasztgazdaságok számát, a megművelt terület nagyságát, a termények fajtáit, a termelés vidékenként különböző módját és költségeit találhatjuk meg az összeírásban. Továbbá az egyes vidékek mezőgazdasági és szőlőművelési terméseredményeit, az átlagos terméshozamokat, a mezőgazdasági munkabéreket, a parasztbirtokok állatállományát, a…
3. május, 2020

Az 1885-ben épült csákányi Rába-híd és annak újjáépítési terve

Csákánynál fontos rábai átkelőhely volt már az 1600-as évektől. A megye által beszedett vám a híd fenntartását szolgálta. 1789-ben Kenedics József vármegyei földmérőt bízták meg fahíd tervezésével (rajza: MNL OL T 60 Nr. 95.). Azt 1885-ben építették újjá, egyúttal rendezték a vámtarifákat. 1924-ben, majd 1925 november 12-én az árvíz elsodorta a bal parti pillért a…
11. február, 2020

Az Alsólendvai Járási Ernyőgyár átnevezése Štefan Kovač Nemzeti Hős Lendvai Ernyőgyár névre

A lendvai ernyőgyárat hivatalosan 1904. szeptember 27-én hozták létre Wortman Béla varrodájából Hungária Hazai Ernyőgyár néven. Ez volt az Osztrák-Magyar Monarchiai első ernyőgyára. A háború végén a gyár az Ernyőgyár nevet kapta. A második világháború alatt pedig ismét eredeti nevét használták. A háború vége felé a gépeket a közeli raktárakba szállították, a gyárat pedig teljesen…
18. február, 2020

Az egyházashetyei községbíró számadáskönyve

A nemesi közbirtokosságok, latinul compossessoratusok, vagy másként kuriális községek feudális tulajdonközösségi formaként működtek 1848-ig. A közbirtokosságok rendszerint közös írásos megegyezés (contractus) alapján jöttek létre. A birtokosokból megalakult tanács élén a bíró állt. A tanács apróbb vétkek ügyében ítéletet hozhatott, az ítéletek ellen másodfokon a megyéhez lehetett fellebbezni. Ebben a könyvben azonban nem csak a bírságpénzeket…
11. február, 2020

Az evangélikus templom felújítása Battyándon (Puconci), Takáts László tervei alapján

Az első evangélikus egyházközösséget az 1781-es türelmi rendelet után 1783-ban Puconciban hozták létre. A Puconciban található templomot már 1784-ben felszentelték. 1855/56-ban a templomot felújították, új oltárt, karzatot, szószéket és orgonát építettek be. 1908-ban Takáts László muravidéki építész, aki a budapesti Parlament építését is vezette, elkészítette a templom felújításának terveit. A puconci ágostai evangélikus vallási közösség…
11. február, 2020

Az új harangok felszentelése a szentsebestyéni (Pečarovci) katolikus templomban

1924-ben húsvét hétfőn Pečarovci plébánián szentelték fel az új harangokat, amelyet Zágrábban az Anton Blazin Gyárban öntöttek. Az eredeti harangokat az első világháború alatt elvitték a templomból. Ivan Perša lelkész a felszenteléskor megköszönte az adományozók hozzájárulását. Külön kiemelte az amerikai adományozókat, Ivan Gombocot, Matjaš Rogant és Peter Kreftet. A harangok keresztszülei Jožef Gašpar, Aleksander Palatin…
11. február, 2020

Az új népiskola tervei Görhegyen (Gerlinci)

Gerlinciben az Állami Népiskolát 1899. szeptember 1-jén nyitották meg. Ezelőtt a gerlinci gyerekek Fikšincibe, Pertočiba, Cankovára és Klöchba (Ausztria) jártak iskolába. Az első iskolának nem volt saját épülete, magánházakban tartották az órákat. Az új iskolaépület tervezését már 1907-ben megkezdték, hivatalosan 1910. szeptember 1-jén volt a megnyitó. Az új iskola egyosztályos volt, két földszinti tanteremmel, a…
6. május, 2020

Bajánháza Helységének Országos Összveírésa A’ Tóthsági Járásban 1828-dik Esztendőben

Az 1828-as összeírás mai fogalmak szerint adóbevallási ívnek felel meg. A felvételi egységek az adófizető családfők. A parasztgazdaságok számát, a megművelt terület nagyságát, a termények fajtáit, a termelés vidékenként különböző módját és költségeit találhatjuk meg az összeírásban. Továbbá az egyes vidékek mezőgazdasági és szőlőművelési terméseredményeit, az átlagos terméshozamokat, a mezőgazdasági munkabéreket, a parasztbirtokok állatállományát, a…
21. május, 2020

Baltavár Helységének Országos Összve-irása A’ Kemenes Allyai Járásban 1828-dik Esztendőben

Az 1828-as összeírás mai fogalmak szerint adóbevallási ívnek felel meg. A felvételi egységek az adófizető családfők. A parasztgazdaságok számát, a megművelt terület nagyságát, a termények fajtáit, a termelés vidékenként különböző módját és költségeit találhatjuk meg az összeírásban. Továbbá az egyes vidékek mezőgazdasági és szőlőművelési terméseredményeit, az átlagos terméshozamokat, a mezőgazdasági munkabéreket, a parasztbirtokok állatállományát, a…
11. február, 2020

Bántornya (Turnišče) mezőváros kiváltságlevele

Turnišče lakói sohasem tartották magukat közönséges falusiaknak. Még ma is „Varašancinak” nevezik magukat. A szó a magyar mezőváros szóból származik. Tehát ők mezővárosi lakosok. Dr. Andrej Hozjan szerint, Turnišče valószínűleg már a XIV. században megkapta a mezővárosi rangot. A PAM Bánffy László és István által kibocsátott, az alsólendvai várban 1548. szeptember 2-án kelt kiváltságlevelet őriz.…
11. február, 2020

Bántornya (Turnišče) település mezővárosi rangjának eltörlése

Turnišče több évszázadon keresztül különleges ranggal rendelkezett, mezőváros volt. Számos olyan dokumentum maradt fenn, amelyekkel a turniščei lakosok újra és újra bizonyították a nekik adományozott mezővárosi jogaikat. 1934. november 23-án a községi bizottság úgy döntött, hogy megszünteti a község mezővárosi rangját. Javaslatukat azzal indokolták, hogy a községi lakosok szegények, és a rang miatt magas adókat…
21. május, 2020

Barkótz Helységének Országos Összve Írása A’ Tóthsági Járásban 1828-dik Esztendőben

Az 1828-as összeírás mai fogalmak szerint adóbevallási ívnek felel meg. A felvételi egységek az adófizető családfők. A parasztgazdaságok számát, a megművelt terület nagyságát, a termények fajtáit, a termelés vidékenként különböző módját és költségeit találhatjuk meg az összeírásban. Továbbá az egyes vidékek mezőgazdasági és szőlőművelési terméseredményeit, az átlagos terméshozamokat, a mezőgazdasági munkabéreket, a parasztbirtokok állatállományát, a…
11. február, 2020

Battyándi (Puconc) képeslap

A képeslapon Puconciban található utca látható 1927 előtt. A bal oldalon lévő épület, amelyet előtt helyi lakosok állnak, a Kuhar vendéglő, amely ma is működik. 1904-ben nyílt meg, amikor az egykori "Pavlič" vendéglőt felújították és kibővítették. A vendéglő mellett volt a Bukvič vegyesbolt. A képeslap jobb oldalán az evangélikus templom körül elterülő park látható, amelyet…
3. május, 2020

Belső-Rákos Helységének Országos Összveírása a Tóthsági Járásban 1828-dik Esztendőben

Az 1828-as összeírás mai fogalmak szerint adóbevallási ívnek felel meg. A felvételi egységek az adófizető családfők. A parasztgazdaságok számát, a megművelt terület nagyságát, a termények fajtáit, a termelés vidékenként különböző módját és költségeit találhatjuk meg az összeírásban. Továbbá az egyes vidékek mezőgazdasági és szőlőművelési terméseredményeit, az átlagos terméshozamokat, a mezőgazdasági munkabéreket, a parasztbirtokok állatállományát, a…
30. március, 2020

Berkeháza és Janusocz Helységenek Országos Összveírása Tóthsági Járásban 1828-dik Esztendőben

Az 1828-as összeírás mai fogalmak szerint adóbevallási ívnek felel meg. A felvételi egységek az adófizető családfők. A parasztgazdaságok számát, a megművelt terület nagyságát, a termények fajtáit, a termelés vidékenként különböző módját és költségeit találhatjuk meg az összeírásban. Továbbá az egyes vidékek mezőgazdasági és szőlőművelési terméseredményeit, az átlagos terméshozamokat, a mezőgazdasági munkabéreket, a parasztbirtokok állatállományát, a…
11. február, 2020

Beszámoló a gyermekeknek szóló hittanoktatásról és lelki gyakorlatról az 1933/34-es tanévben Görhegyen (Gerlinci)

A Gerlinci iskolát 1899-ben alapították. Kezdetben egy osztályban, majd kettőben folyt a tanítás. Az oktatás először magyar nyelven folyt, majd 1921 után szlovén nyelven, a második világháború alatt részben magyarul, részben muravidéki nyelvjárásban. A 20. század hatvanas éveiben az iskola a Cankovai Elemi Iskola fiókiskolája lett, 1971-ben szűnt meg. 1952-ig az iskolában hittan, illetve vallástan…
11. február, 2020

Beszámoló a gyermekeknek szóló hittanról és lelki gyakorlatról az 1933/34-es tanévben Korongon (Krog)

Krogban 1853-ban kezdődött meg az oktatás, amikor a Muraszombati Egyháziskola fiókiskolája megnyílt a faluban. 1897-ben független általános iskolát alapítottak, amely több mint fél évszázadon keresztül működött. 1961-ben az iskola a Bakovci Általános Iskola fiókiskolája lett. Az 1970/71-es tanévben a Karel Destovnik Kajuh Általános Iskolához (ma a II. Muraszombati ÁI) került. 1952-ig az iskolában hittanoktatás is…
21. május, 2020

Bögöte Helységének Országos Összve-írása A Kemenes Allyai Járásban 1828-dik Esztendőben

AAz 1828-as összeírás mai fogalmak szerint adóbevallási ívnek felel meg. A felvételi egységek az adófizető családfők. A parasztgazdaságok számát, a megművelt terület nagyságát, a termények fajtáit, a termelés vidékenként különböző módját és költségeit találhatjuk meg az összeírásban. Továbbá az egyes vidékek mezőgazdasági és szőlőművelési terméseredményeit, az átlagos terméshozamokat, a mezőgazdasági munkabéreket, a parasztbirtokok állatállományát, a…
17. február, 2020

Bögöte község pecsétnyomója (typarium)

A települések pecséthasználatát a községek rendezéséről szóló 1871. évi XVIII. tc. szabályozta. A törvény életbe léptetésekor az Alispáni Hivatalok a régi typariumokat összegyűjtették és azokat megőrzésre a megye archívumába helyezték. Ezek nagy részén a települések régi, már-már feledésbe merülő szimbólumait jelenítették meg.
21. május, 2020

Börgölin Urbár helységh Országos összve írása 1828-dik esztendő

Az 1828-as összeírás mai fogalmak szerint adóbevallási ívnek felel meg. A felvételi egységek az adófizető családfők. A parasztgazdaságok számát, a megművelt terület nagyságát, a termények fajtáit, a termelés vidékenként különböző módját és költségeit találhatjuk meg az összeírásban. Továbbá az egyes vidékek mezőgazdasági és szőlőművelési terméseredményeit, az átlagos terméshozamokat, a mezőgazdasági munkabéreket, a parasztbirtokok állatállományát, a…