Személyiségek


Kresznerics Ferenc

nyelvész, római katolikus pap

Iváncon született. Szombathelyen és Sopronban járt középiskolába, majd a pozsonyi királyi filozófiai akadémián tanult. 1790-ben szentelték pappá. 1791-1792-ben káplánként szolgált Iváncon. Elsősorban a magyar nyelvészet területén végzett kutatásai jelentősek. Húsz éven át (1793-1812) tanított a szombathelyi líceumban
1831-ben a Magyar Tudományos Akadémia tagjává választották.
Fő műve a magyar nyelv közel 80 ezres szókészletét tartalmazó gyökszótára (1831). Jelentősége, hogy figyelembe vette az élőnyelvet, a szólásokat, a helyi megnevezéseket.

Információ a digitalizálás tárgyáról

Település szócikk
Ivánc
A település más megnevezése
Ivanc, Ivancz, Iváncz, Iwancz, Ivántz
Születési hely és idő
Ivánc, 1766.02.24.
Elhalálozás helye és ideje
Ság, 1832.01.18.
Életrajz
Iváncon született 1766. február 24-én. Szombathelyen és Sopronban járt középiskolába, majd a pozsonyi királyi filozófiai akadémián filozófiát, matematikát és teológiát hallgatott (1785–1790), tanulmányai befejezése után pappá szentelték (Szombathelyen, 1790. aug. 24-én; első szentmiséjét Szentgotthárdon tartotta), Pesten bölcsésztudori oklevelet szerzett (1794). Húsz éven át (1793-1812) tanított a szombathelyi líceumban 1831-ben a Magyar Tudományos Akadémia tagjává választották.
Ságon (ma Celldömölk része) halt meg 1832. január 18-án.

Fő műve a Magyar Szótár Gyökérrenddel és Deákozattal (1831) c. gyökszótár, amely az ún. gyökelmélet alapján készült. A gyökelmélet lényege, hogy a szavak az utólag kikövetkeztetett, általában egy tagú gyökök (alaptövek) alapján fejlődnek, s e gyökök alapján, hangtani és egyéb változásokkal alakulnak ki a napjainkban is használt szócsaládok. A gyökelmélet alapján készült lexikon nem a szavakat, hanem a gyököket (= szótöveket) sorolta betűrendbe, a kiemelt gyökér után egy bokorba gyűjtötte a szó képzett változatait, amelyeket „deákozatokkal” (azaz latin megfelelőkkel) látott el vagy magyarázott, utána pedig közölte a szó történeti vagy/és tájnyelvi változatait.
Alkotások
Magyar Szótár gyökérrenddel és deákozattal. Készítette K. F., szombathelyi megyebéli pap, sági plébános. I–II. köt. (Buda, 1831–1832). 
Irodalom
Balázs Géza: Páhuzamos életutak. Két KF, Kresznerics Ferenc és Kazinczy Ferenc. Vasi Szemle 2017/2.
TÓTH Péter: Nevek, szóeredeztetések, népetimológiák. Kresznerics Ferenc kézirataiban és szótárában. In: http://nevarchivum.klte.hu/nevarchivum/konyvtar/helynev/tanulmanyok/tothp.doc
Weboldal
http://www.nevpont.hu/view/6810%20 (Letöltés ideje: 2019. 10. 14.)
Fájlnév
SM_051_E_0001.jpg
Felbontás
300 dpi
Felhasználás korlátozása
Korlátozott
A dokumentálás dátuma
2019-10-01
Dokumentáló
Mukicsné Kozár Mária

Az anyagok felhasználásnál kötelező a forrás (www.documenta-pannonica.hu), valamint az eredetit őrző intézmény vagy személy feltüntetése.
Megszakítás